gbplmail

Rynek Pracy, Edukacja i Rozwój Społeczny

Dział Rynku Pracy, Edukacja i Rozwój Społeczny specjalizuje się w projektach szeroko pojętego rozwoju zasobów ludzkich. W ramach programów Banku Światowego, PHARE i Europejskiego Funduszu Społecznego, zespół ekspertów zrealizował i wdrożył projekty obejmujące m.in. programy dla bezrobotnych, szkolenia integrujące dla przedsiębiorców i poszukujących pracy, inicjatywy na rzecz rozwoju społecznego i publicznych służb zatrudnienia a także analityczno-badawcze.

Posiadamy ugruntowane doświadczenie w realizacji i koordynacji multidyscyplinarnych programów o charakterze interwencji społecznych, edukacyjnych i nowatorskich inicjatyw rynku pracy.

Specjalizujemy się w:

Rozwoju programów rynku pracy i usług dla instytucji rynku pracy, które obejmują m.in.: aktywizację bezrobotnych, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia motywacyjne, trening interpersonalny
i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe osób bezrobotnych
i poszukujących pracy. Specjalizujemy się w usługach doradczych
i szkoleniowych dla instytucji rynku pracy.

Rozwoju edukacji i usług dla instytucji edukacji, czyli m.in.: problematyce szkoleń wg metody MES (Modules of Employables Skills); standardach kwalifikacji zawodowych, projektach na rzecz rozwoju edukacji, w tym edukacji ustawicznej, szkoleniach dla instytucji systemu edukacji, szkoleniach dla sektora komercyjnego, dokształcaniu w systemie studiów podyplomowych oraz wydawnictwach edukacyjnych.

Rozwoju społecznym i usług na rzecz instytucji społecznych, a więc: problematyce integracji społecznej, projektach na rzecz grup marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym; mniejszości narodowych; rozwiązywaniu problemów społecznych i patologii; rozwoju instytucji pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i administracji publicznej.

projektowanie drogowe | nadzór inwestycji | studia wykonalności | zarządzanie inwestycjami | usługi geodezyjne | ocena wpływu na środowisko | szkolenia dla firm | szkolenia otwarte | kursy zawodowe | szkolenia dla trenerów | świadectwo charakterystyki energetycznej | outplacement | warszawa