gbplmail

Planowanie strategiczne i doradztwo europejskie

envp

Wierzymy, że skuteczne pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, w tym funduszy unijnych rozpoczyna się od jasno określonej strategii działania, uwzględniającej zarówno potrzeby i oczekiwania Państwa jednostki, jak również możliwości ich sfinansowania z zewnętrznych źródeł.

W związku z tym jesteśmy gotowi przygotować dla Państwa:

 • strategie rozwoju,
 • strategie branżowe: strategie rozwoju transportu, strategie informatyzacji itp.
 • programy rewitalizacji obszarów miejskich,
 • wieloletnie plany inwestycyjne i finansowe,
 • plany rozwoju lokalnego,
 • lokalne programy rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych.
Strategie rozwoju opracowane przez konsultantów WYG International zawierają m.in. analizy społeczno-ekonomiczne, analizy otoczenia konkurencyjnego i zdefiniowanie wizji rozwoju.
 
Do końcowych rezultatów dochodzimy poprzez:
 • Analizę SWOT, czyli silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń jednostki
 • Analizę PEST uwzględniającą wpływ polityki, ekonomii, kwestii społecznych i rozwoju technologicznego na rozwój jednostki
 • Inne analizy macierzowe pozwalające na dokładniejsze zbadanie wybranych zagadnień
 • Bilans strategiczny pozwalający na wskazanie problemów do rozwiązania i wybór
 • Zdefiniowanie misji oraz głównych celów strategicznych jednostki
 • Wskazanie listy projektów i programów do realizacji w przyszłych okresach.

Kolejnym etapem sięgania po fundusze jest stworzenie koncepcji projektu, który ubiegać się będzie o dofinansowanie zewnętrzne. W przypadku konieczności doprecyzowania ostatecznego kształtu Państwa projektu oferujemy pomoc w przygotowaniu:

 • koncepcji wraz z oceną możliwości uzyskania dofinansowania z EU przez wybrany projekt,
 • wstępnego studium wykonalności analizującego wybrane warianty inwestycji pod kątem wyboru optymalnej technologii, montażu finansowego, lokalizacji itp.

Nasza oferta obejmuje przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o fundusze zewnętrzne. Dla Państwa projektów jesteśmy gotowi opracować:

 • biznesplan projektu/studium wykonalności,
 • wniosek aplikacyjny,
 • program funkcjonalno-użytkowy,
 • raport oddziaływania na środowisko.

Specjalizujemy się w doradztwie i opracowywaniu dokumentacji niezbędnej do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania ze środków funduszy strukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Regionalnych Programów Operacyjnych.


Szeroką grupę naszych klientów stanowią władze samorządowe oraz jednostki im podległe, jednostki o charakterze naukowym i badawczo-rozwojowym oraz przedsiębiorcy.


Oferujemy Państwu usługi najwyższej jakości świadczone przez doświadczonych specjalistów z wieloletnim stażem. Szybko i profesjonalnie przygotujemy Państwa do realizacji inwestycji infrastrukturalnych prowadzonych samodzielnie lub w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 
projektowanie drogowe | nadzór inwestycji | studia wykonalności | zarządzanie inwestycjami | usługi geodezyjne | ocena wpływu na środowisko | szkolenia dla firm | szkolenia otwarte | kursy zawodowe | szkolenia dla trenerów | świadectwo charakterystyki energetycznej | outplacement | warszawa